باارزشترین سایتها

facebook.com

Facebook.com

ارزش تخمین زده شده: $3,210,136,325

ب سایت جزئیات

google.com

Google.com

ارزش تخمین زده شده: $3,002,499,941

ب سایت جزئیات

yahoo.com

Yahoo.com

ارزش تخمین زده شده: $3,001,642,798

ب سایت جزئیات
xvideos.com

Xvideos.com

ارزش تخمین زده شده: $1,501,522,163

ب سایت جزئیات

khamenei.ir

Khamenei.ir

ارزش تخمین زده شده: $1,730,530

ب سایت جزئیات

blogfa.com

Blogfa.com

ارزش تخمین زده شده: $1,722,966

ب سایت جزئیات
videos.com

Videos.com

ارزش تخمین زده شده: $999,970

ب سایت جزئیات

digikala.com

Digikala.com

ارزش تخمین زده شده: $439,966

ب سایت جزئیات

irib.ir

Irib.ir

ارزش تخمین زده شده: $368,953

ب سایت جزئیات