باارزشترین سایتها

facebook.com

Facebook.com

ارزش تخمین زده شده: $3,210,136,325

ب سایت جزئیات

google.com

Google.com

ارزش تخمین زده شده: $3,002,499,941

ب سایت جزئیات

yahoo.com

Yahoo.com

ارزش تخمین زده شده: $3,001,666,608

ب سایت جزئیات
khamenei.ir

Khamenei.ir

ارزش تخمین زده شده: $1,730,530

ب سایت جزئیات

blogfa.com

Blogfa.com

ارزش تخمین زده شده: $1,722,966

ب سایت جزئیات

digikala.com

Digikala.com

ارزش تخمین زده شده: $439,966

ب سایت جزئیات
irib.ir

Irib.ir

ارزش تخمین زده شده: $368,953

ب سایت جزئیات

shahrekhabar.com

Shahrekhabar.com

ارزش تخمین زده شده: $219,628

ب سایت جزئیات

cloob.com

Cloob.com

ارزش تخمین زده شده: $217,189

ب سایت جزئیات